Arginina Plus Zobacz większe

Arginina Plus

Nowy produkt

udostępnij

Więcej informacji

Arginina to aminokwas, który wytwarzany jest przez ?e nasz organizm . Jednak w niektórych sytuacjach dochodzi do zmniejszonej produkcji argininy. Dzieje si? tak  na skutek dziaania stresu na organizm.

Ostatnio, ze wzgl?du na liczne, cenne w?a?ciwo?ci arginina staje si? coraz bardziej popularna, szczególnie w ?rodowisku sportowców, którzy stosuj? j? w celu osi?gni?cia lepszych wyników.

Arginina to naturalna substancja, aminokwas. Wystepuje  w codziennym po?ywieniu, pocz?wszy od nabia?u, a ko?cz?c na produktach mi?snych i ziarnach. Jest ona równie? wytwarzana w naszym organizmie, jednak?e w szczególnych warunkach, np. szybkiego wzrostu lub choroby jej synteza jest niewystarczaj?ca. Arginina to nie tylko bardzo wa?ny aminokwas, który od?ywia nasz organizm posiada równie? wiele innych korzystnych w?a?ciwo?ci.

G?ówne zalety argininy:

  • bierze m.in. udzia? w syntezie tlenku azotu - substancji, która rozszerza naczynia krwiono?ne, a wi?c wp?ywa na prawid?owe kr??enie krwi w organizmie.
  • u?atwia tak?e dotarcie krwi do ka?dej komórki, wspieraj?c tym samym poda? sk?adników od?ywczych i tlenu do ich wn?trza. Tlenek azotu wp?ywa równie? na zwi?kszenie si? witalnych cz?owieka,
  • wspomaga syntez? bia?ek, mo?e wp?ywa? na wydzielanie hormonu wzrostu oraz insuliny, co sprawia, ?e sportowcy cz?sto si?gaj? po ten aminokwas w celu zwi?kszenia bezt?uszczowej masy cia?a.
  • wspiera tak?e procesy oczyszczania organizmu, rozk?adaj?c produkty uboczne pochodz?ce z procesów metabolicznych. Jest to prekursor kreatyny, zwi?zku niezb?dnego do wytworzenia wysokoenergetycznej substancji - fosfokreatyny.
Sk?ad ARGININE PLUS
  • L- arginina   500 mg
  • Mangan    0,6 mg (chelat aminokwasowy)
  • Kobalt   50 mcg (chelat aminokwasowy)
  • Kwas alfa- ketoglutarowy   50 mg

Dawkowanie ARGININE PLUS
1 tabletka dziennie 1/2 godz. przed posi?kiem

Zawarto?? ARGININE PLUS

100 tabletek

 UWAGA!

o  Nie zaleca si? przyjmowania preparatu przez osoby z cukrzyc?, gdy? wp?ywa on na wydzielanie insuliny.
o L-argininy nie powinny stosowa? kobiety w ci??y, karmi?ce piersi?, osoby cierpi?ce na schizofreni? i opryszczk?.


Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie nale?y przekracza? zlecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty w suchym i ch?odnym miejscu, niedost?pnym dla dzieci.


 

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Arginina Plus

Arginina Plus

30 innych produktów w tej samej kategorii:

DARMOWA dostawa na terenie Rzeszowa - w każdą sobotę za darmo dowozimy towar dla zamówień powyżej 60,00 zł netto i przedpłacie na konto.