KOLAGENUM Zobacz większe

KOLAGENUM

Nowy produkt

udostępnij

Więcej informacji

Kolagen jako podstawowy sk?adnik i budulec naszego organizmu wspomaga: uk?ad odporno?ciowy, b?ony ?luzowe ?o??dka, uk?ad kr??enia i serce, walk? z cellulitem i rozst?pami, jak równie? polecany jest osobom w trakcie rehabilitacji i kuracji odchudzaj?cych, uprawiaj?cych sport.

Kolagen jest g?ównym bia?kiem tkanki ??cznej - podstawowym sk?adnikiem fibrylarnym skóry, ko?ci, chrz?stek i z?bów. Kolagen stanowi powszechny sk?adnik organizmów ssaków. Posiada on bardzo wysok? odporno?? na rozci?ganie i stanowi g?ówny sk?adnik ?ci?gien. Jest odpowiedzialny za elastyczno?? skóry. Ubytek kolagenu ze skóry powoduje powstawanie zmarszczek, w trakcie jej starzenia si?. Kolagen wype?nia tak?e rogówk? oka, gdzie wyst?puje w formie krystalicznej.

W m?odym wieku jego produkcja pozostaje w stanie równowagi dynamicznej, jednak wraz z up?ywem lat procesy niszczenia zaczynaj? przewa?a? nad procesami odtwarzania. Niedostateczna produkcja kolagenu prowadzi do przedwczesnej degeneracji tkanek mi?kkich. Zmniejszanie ilo?ci kolagenu w organi?mie i zmiany jego biochemii powoduj? nasilenie procesów jego degradacji. Post?puj?cy wraz z wiekiem proces utraty kolagenu nasila utrat? masy kostnej i przyspiesza proces osteoporozy. Deficyt kolagenu b?d?cego fundamentem nie tylko ko?ci, ale tak?e skóry, paznokci, wi?zade?, ?ci?gien, stawów, naczy? krwiono?nych i limfatycznych oraz systemu naprawczego i uk?adu odporno?ciowego prowadzi do przedwczesnego procesu starzenia si?.

Kolagen rybi zawarty w produkcie to naturalne bia?ko uzyskiwane ze skór ryb. Zast?pi? on kolagen bydl?cy i wieprzowy, który ze wzgl?du na choroby zwierz?ce mog?ce przenie?? si? na ludzi (BSE choroba w?ciek?ych krów i choroba Creutzfelda - Jacoba) jest systematycznie wycofywany z u?ytku. Z bada? wynika tak?e, ?e kolagen z ryb jest o wiele bardziej warto?ciowy od kolagenu bydl?cego i wieprzowego ze wzgl?du na jego w?a?ciwo?ci, sk?ad oraz struktur? potrójnej helisy. Cz?steczki kolagenu rybiego s? mniejsze od cz?steczek kolagenu bydl?cego czy wieprzowego i z tego powodu szybciej przedostaj? si? do skóry odbudowuj?c j?.  

Kolagen jest najwa?niejszym bia?kiem w organi?mie, poniewa? stanowi 30% ca?kowitej masy bia?ka ludzkiego i 70% masy bia?ek skóry.
Kolagen to grupa bia?ek fibrylarnych (w?óknistych), które wyst?puj? powszechnie w organi?mie cz?owieka to znaczy, ?e np. u cz?owieka o wadze 75 kg - 15 kg to bia?ka w tym 7,5kg to kolagen.

 

Kolagen hydrolizowany

 

- Wywodzi si? z kolagenu typu I, który jest podstawowym typem, spo?ród ró?nych typów kolagenu, wyst?puje w tkankach.

- Najlepszej jako?ci hydrolizat w Europie.

- Tylko czyste aminokwasy i peptydy, o ma?ej wielko?ci ?atwo wch?anialne w jelitach.

- Tylko z ryb: sumów!

 

KOLAGENUM to naturalny preparat sk?adaj?cy si? w 50% z czystego hydrolizowanego kolagenu z ryb oraz koziego i kobylego mleka, aronii i ?urawiny.

Produkt bogaty jest w naturalne witaminy i minera?y niezb?dne dla prawid?owego funkcjonowania organizmu, co czyni go preparatem o bardzo szerokim spektrum dzia?ania.

Produkt stworzony zosta? dla kobiet i m??czyzn, którzy chc? zachowa? dobr? form? i m?ody wygl?d.KOLAGENUM to warto?ciowe uzupe?nienie diety, które regularnie stosowane uzupe?nia niedobór kolagenu, witamin i minera?ów jak równie?:

o wspomaga stawy,
o wspomaga spowalnianie procesu niszczenia tkanki kostnej
   i chrz?stnej,
o wspomaga ?ci?gna i naczynia krwiono?ne,
o wspomaga kondycj? skóry, w?osów oraz paznokci,
o wspomaga wyg?adzanie zmarszczek,
o wspomaga uk?ad odporno?ciowy,
o wspomaga spowalnianie procesu starzenia si? organizmu.

 

  SPOSÓB U?YCIA:

Zmiana dawkowania - w porównaniu ze Z?ot? Lini? - spowodowana jest wi?ksz? ilo?ci? preparatu w jednek kapsu?ce - 250mg (Srebrna Linia) zamiast 60mg (Z?ota Linia).

1-3 kapsu?ki dziennie 2 godziny przed jedzeniem (celem dobrego przyswojenia zawarto?ci kapsu?ki).

Maksymalna dawka: 3 kapsu?ki (750 mg) na dob?.

Kapsu?ki powinny by? przyjmowane doustnie, popijane wod?.

 

Profilaktycznie zaleca si? przyjmowanie:

2 kapsu?ek na dob?, godzine przed jedzeniem.

 

Kapsu?ki nale?y przyjmowa? regularnie przez d?u?szy okres czasu.

Pierwsze widoczne efekty po oko?o 7 dniach do 8 tygodni.

 

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KOLAGENUM

KOLAGENUM

30 innych produktów w tej samej kategorii:

DARMOWA dostawa na terenie Rzeszowa - w każdą sobotę za darmo dowozimy towar dla zamówień powyżej 60,00 zł netto i przedpłacie na konto.