Omułek - kapsułki Zobacz większe

Omułek - kapsułki

Nowy produkt

udostępnij

Więcej informacji

Koncentrat z zielonej ma??y mo?na równie? stosowa? zewn?trznie w postaci kremu, ?elu lub balsamu. Sk?adniki zawarte w zielonych ma??ach, cz?sto w po??czeniu z relaksuj?cymi, rozgrzewaj?cymi olejami ro?linnymi, wywo?uj? w szybkim czasie dzia?anie koj?ce i regeneruj?ce pleców, ramion, bioder lub kolan.

 

Omu?ek Zielonowargowy, Ma??a zielona, Perna canaliculus, Grünlippmuschel
Wraz z wiekiem zwi?ksza si? prawdopodobie?stwo wyst?pienia dolegliwo?ci stawowych. ?ycie jest trudne, gdy ka?dy ruch jest ograniczony i bolesny. Jednak sta?e za?ywanie ?rodków przeciwbólowych i przeciwzapalnych niesie za sob? skutki uboczne. Czy istniej? inne, zdrowsze mo?liwo?ci ?agodzenia dolegliwo?ci stawów i ponownego przywrócenia im sprawno?ci?
Ekstrakt z nowozelandzkiej ma??y zielonej (omu?ka zielonowargowego) stanowi naturaln? alternatyw? dla konwencjonalnych ?rodków. Ze wzgl?du na swoj? unikaln? kombinacj? sk?adników aktywnych likwiduje obrz?k, stany zapalne i u?mierza ból - a wszystko to bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Wr?cz przeciwnie: sk?adniki aktywne omu?ka przyczyniaj? si? nawet do utrzymania naszych stawów w pe?nej sprawno?ci i zdrowiu.


Jak funkcjonuj? nasze stawy?
Jako miejsca po??cze? mi?dzy ko??mi, nasze stawy pe?ni? funkcj? polegaj?c? na utrzymaniu elastyczno?ci i mobilno?ci cia?a. W naszym organizmie znajduj? si? ??cznie 143 stawy, które zapewniaj? nam odpowiedni? ruchomo??. Ich unikatowa konstrukcja umo?liwia nam swobodne i aktywne ?ycie.
Ka?dy staw sk?ada si? z dwóch lub wi?cej powierzchni stawowych, które poruszaj? si? wzgl?dem siebie. Ocieraj?ce si? o siebie powierzchnie ko?ci s? pokryte g?adk? warstw? chrz?stki, której celem jest wch?anianie i oddawanie wody. Je?eli dojdzie do obumarcia komórek chrz?stki, dochodzi do zaniku substancji mi?dzykomórkowej stawów, a tym samym równie? do utraty w?a?ciwo?ci chrz?stki, przez co zmniejsza si? coraz bardziej jej elastyczno??. Ostatecznym wynikiem tego procesu jest zanik chrz?stki.
W tak zwanej szczelinie stawowej, mi?dzy chrz?stkami, znajduje si? ma? stawowa, która ma za zadanie zagwarantowa? swobodn? ruchomo?? stawu. Ponadto zawiera tak?e sk?adniki od?ywcze niezb?dne do odbudowy chrz?stki oraz usuwa substancje szkodliwe.
Choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów i inne. 
Poprzez nadmierne lub jednostronne obci??enie chrz?stka mo?e z czasem ulec degradacji lub deformacji. Ten rodzaj zwyrodnienia stawów mo?e wyst?pi? w ka?dym stawie i jest nazywany chorob? zwyrodnieniow? stawów (artroz?). Artroza zaczyna si? zwykle od uczucia sztywno?ci w dotkni?tych ni? stawach, pó?niej mog? dodatkowo pojawi? si? obrz?k i ból. Schorzenie dotyczy najcz??ciej kolan, bioder, ?okci, palców r?k, palców stóp i stawów kr?gos?upa.
Choroba zwyrodnieniowa stawów mo?e pojawi? si? równie?, gdy stawy wraz z wiekiem lub w przypadku niezrównowa?onej diety nie s? wystarczaj?co zaopatrywane w niezb?dne sk?adniki od?ywcze. Ma? stawowa nie mo?e dostarczy? chrz?stce niezb?dnych sk?adników od?ywczych i chrz?stka b?dzie, na skutek tego, ulega?a powolnej degradacji. Wynikiem tego s? deformacje i ból.

Innym problemem jest zapalenie stawów (gr. arthritis). Mo?e mie? ono wiele ró?norodnych przyczyn, jednak w wi?kszo?ci przypadków ma tu swój udzia? zak?ócony metabolizm. Zapalenie stawów daje o sobie zna? poprzez obrz?ki, uczucie gor?ca, bóle i sztywno?? dotkni?tego tymi dolegliwo?ciami stawu.
W zale?no?ci od przyczyny dolegliwo?ci stawowych lekarz zaproponuje Pa?stwu ró?ne formy leczenia - jednak?e w przypadku wszystkich tych problemów zielone ma??e z Nowej Zelandii mog? zdzia?a? cuda.
Zdrowie z morza
Maorysi z Nowej Zelandii nie wiedzieli w przesz?o?ci, co to s? choroby stawów. Od?ywiali si? g?ównie zielonymi ma??ami, które znajdowali w du?ych ilo?ciach na swoich pla?ach, a tym samym dbali nie?wiadomie o zdrowie swoich stawów.
Na pocz?tku lat 70-tych nowozelandzcy naukowcy zacz?li bada? dok?adniej skuteczno?? omu?ka na choroby stawów. Wyniki by?y imponuj?ce: stwierdzono, ?e zawiera kombinacj? sk?adników, które w przypadku ró?nego rodzaju bólu stawów mog? przyczyni? si? optymalnie do wyleczenia i utrzymania ich w zdrowiu. A co najwa?niejsze: wszystkie sk?adniki aktywne ma??y zielonej jako warto?ciowe, naturalne sk?adniki od?ywcze przyczyniaj? si? do zdrowia nie tylko stawów, ale ca?ego organizmu ludzkiego.
Potrójna moc omu?ka
Ma??a zielona zawiera du?? ilo?? glikozaminoglikanów, które wykazuj? silne dzia?anie przeciwzapalne. W organizmie s? niezb?dne do wi?zania wody oraz odpowiadaj? za lepko-spr??yste w?a?ciwo?ci ??kotki. Glikozaminoglikany wyst?puj? naturalnie w p?ynie stawowym i chrz?stce. Powoduj?, ?e tkanka chrz?stna jest zdrowa i elastyczna- gdy wyst?pi ich niedobór, staw wysusza si?. Wiele dolegliwo?ci spowodowanych jest brakiem glikozaminoglikanów, posiadaj? zdolno?? wi?zania wody. Dzi?ki temu chrz?stka mo?e reagowa? jak g?bka. Gdy ci?nienie w stawie spada, wch?ania ona wod?. Gdy ci?nienie si? zwi?ksza, woda jest ponownie oddawana. Chrz?stka reaguje na ruch i dzia?a jak amortyzator, przy tym chroni ona przed uszkodzeniami pod wp?ywem obci??enia.
Dzi?ki ekstraktowi z zielonej ma??y dostarczane s? naturalne glikozaminoglikany, które stymuluj? odbudow? tkanki chrz?stnej, zapobiegaj? procesom degradacji chrz?stki i dzia?aj? przeciwzapalnie. Stawy mog? si? zregenerowa?, dochodzi do spowolnienia lub ca?kowitego zahamowania objawów zwyrodnienia stawów.

Koncentrat z ma??y zielonej zawiera trzy szczególnie wa?ne sk?adniki aktywne, które zapewniaj? dostarczenie stawom odpowiednich sk?adników od?ywczych:
? wysoki udzia? glikozaminoglikanów
? wa?ne minera?y i pierwiastki ?ladowe, w szczególno?ci kwas krzemowy
? warto?ciowe, wielonienasycone kwasy t?uszczowe omega-3
Kwasy t?uszczowe omega-3 s? uwa?ane za doskona?ego dostawc? sk?adników od?ywczych do organizmu. Pe?ni? one nie tylko niezast?pion? rol? w profilaktyce mia?d?ycy, ale równie? hamuj? stany zapalne i powoduj? zmniejszenie obrz?ków. Z ka?dym gramem koncentratu ma??y zielonej przyjmujecie Pa?stwo oko?o 20 do 30 mg kwasów t?uszczowych omega-3.
Ekstrakt z ma??y zielonej oprócz ró?norodnych minera?ów i pierwiastków ?ladowych zawiera cenne ilo?ci kwasu krzemowego. Odpowiednie zaopatrzenie organizmu w kwas krzemowy lub krzem zapewnia, ?e tkanka ??czna- tak?e w ko?ciach i chrz?stkach - pozostaje zdrowa i elastyczna. Kwas krzemowy wspomaga tworzenie si? nowej chrz?stki i utrzymuje stawy w zdrowiu. Wysoka zawarto?? kwasu krzemowego sprawia, ?e ma??e zielone s? ,,idealnym pokarmem dla stawów". Kwas krzemowy zawiera krzem, który posiada szereg korzystnych w?a?ciwo?ci i pe?ni wa?n? funkcj? w organizmie. Jest odpowiedzialny za l?ni?ce w?osy i mocne, zdrowe paznokcie, aktywuje odbudow? struktury komórek, hamuje proces starzenia si? tkanki, zapewnia zdrow? tkank? ??czn?, a tak?e wspiera tworzenie si? sieci w?ókien tkanki ??cznej i zapewnia w ten sposób zdrowe struktury, zawieraj?ce tkank? ??czn?, wyst?puj?ce w ko?ciach i tkance chrz?stnej.
Oprócz glikozaminoglikanów, kwasów t?uszczowych omega-3 i kwasu krzemowego ma??e zielone maj? wiele innych sk?adników, maj?cych pozytywny wp?yw na zdrowie.
100 gramów ma??y zielonej zawiera przeci?tnie: Energia 85 kcal Fosfor 230 mg Bia?ko 12 g Cholesterol 27 mg Selen 0,038 mg ?elazo 7 mg Witamina A 0,05 mg Jod 0,065 mg Witamina B1 0,009 mg Potas 270 mg Witamina B12 0,009 mg Wap? 56 mg Witamina B2 0,28 mg Sód 410 mg Witamina B6 0,19 mg Niacyna (Witamina PP) 1,4 mg Witamina C 4,4 mg T?uszcz 2,1 g Witamina D2 i D3 0,018 mg Omega-3: omega-6 13:5 Witamina E 1,9 mg Witamina B5

Ekstrakt z omu?ka zielonowargowego - warto?ciowe, naturalne wsparcie dla stawów.
Niezale?nie od tego, czy chcecie Pa?stwo uchroni? swoje stawy przed zwyrodnieniami, czy te? zrobi? co? z istniej?cymi ju? dolegliwo?ciami stawowymi: ekstrakt z ma??y zielonej dostarcza w sposób naturalny tego, czego potrzebuje organizm. Degradacja stawów zostaje zatrzymana i tworzy si? nowa tkanka chrz?stna.
Dzia?anie przeciwzapalne ma??y zielonej jest porównywalne z dzia?aniem kwasu acetylosalicylowego (ASS) lub ibuprofenu, jest jednak delikatniejsze i w zwi?zku z tym zaleca si? przyjmowanie go przez d?u?szy czas. Dzia?ania uboczne, takie jak np. dolegliwo?ci ?o??dka, nie wyst?puj?. Przy regularnym za?ywaniu preparatów z ma??y zielonej organizm otrzymuje dodatkowe wsparcie przy odbudowie tkanki ??cznej, p?ynu stawowego i chrz?stki stawowej. Wyra?nie poprawia si? ruchomo?? stawów, likwidowane s? stany zapalne i bóle. Jednak potrzebna jest cierpliwo??- skuteczne dzia?anie ujawnia si? powoli. Dlatego mog? up?yn?? 2-4 tygodni, zanim zauwa?ycie Pa?stwo znacz?ce zmiany, ale prosz? pami?ta?: stawy b?d? za to wdzi?czne!
Suplementy z zielonej ma??y s? u?ywane zarówno profilaktycznie (u sportowców), jak i leczniczo (u osób w podesz?ym wieku, które cierpi? na choroby zwyrodnieniowe stawów).
Zastosowanie i dawkowanie
Najprostsz? i najbardziej wygodn? form? d?ugotrwa?ego stosowania jest za?ywanie ekstraktu z zielonej ma??y. Tradycyjne kapsu?ki z ekstraktem z zielonej ma??y zawieraj? od 100 do 300 mg ekstraktu, wy?sze dawki zawieraj? do 500 mg.
Jako suplement diety wspieraj?c zdrowe stawy nale?y za?ywa? do 1500 mg ekstraktu dziennie. W przypadku zapalenia stawów i chorób zwyrodnieniowych dawka mo?e zosta? podwojona. Zalecane jest regularne stosowanie ekstraktu z ma??y zielonej przez okre?lony czas, najlepiej kilka razy w roku, przez d?u?szy okres co najmniej dwóch miesi?cy. Równie? w przypadku sta?ego i d?ugoterminowego stosowania nie stwierdzono dotychczas ?adnych skutków ubocznych. Suplementów z zielonej ma??y nie nale?y przyjmowa? w przypadku alergii na bia?ko lub na skorupiaki.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Omułek - kapsułki

Omułek - kapsułki

30 innych produktów w tej samej kategorii:

DARMOWA dostawa na terenie Rzeszowa - w każdą sobotę za darmo dowozimy towar dla zamówień powyżej 60,00 zł netto i przedpłacie na konto.